LOGIN
www.netica.pl
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

1.Marka LUVARTE stanowi właśność c59.pl  Mirosław Śmigas, zwany dalej Luvarte, c59.pl lub Sprzedającym, realizuje zamówienia Klientów biznesowych jak i indywidualnych, zwanych dalej Kupującym.
2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jednoznaczne jest z akceptacją Ogólnych Warunków Dostaw, zwanych dalej OWD, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną.
3. Złożenie zamówienia możliwe jest tylko w formie pisemnej lub poprzez e-mail.
4. c59.pl zobowiązuje się do potwierdzenia zamówienia, z podaniem terminu realizacji, poprzez e-mail w ciągu 2 dni roboczych.
5. W przypadku osób fizycznych zamówienia mogą składać tylko osoby pełnoletnie, zdolne do czynności prawnych, a rodzice biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez nieletnie dzieci.
6. W przypadku podmiotów gospodarczych, zamówienia mogą być składane przez osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego lub posiadające jego pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu Kupującego. Odpowiedzialność za dopełnienie tego warunku leży po stronie Kupującego.
7. W przypadku Kupujących pośredniczących w sprzedaży towarów c59.pl, przed rozpoczęciem współpracy wymagane jest przesłanie drogą elektroniczną, odpowiednich dokumentów rejestrowych Kupującego. W przypadku ubezpieczenia transakcji Kupujący udostępni Ubezpieczycielowi wymagane dokumenty, które nie będą udostępniane osobom trzecim, w tym c59.pl.
8. c59.pl realizuje zamówienia z dostawą na terenie Polski w cenach podanych na stronie www.luvarte.com lub w ofercie indywidualnej.
9. W przypadku wysyłki poza granice Polski koszt transportu ustalany jest każdorazowo indywidualnie, a odpowiednie opłaty celne, podatki i ubezpieczenia leżą po stronie Kupującego.
10. W przypadku  dla Kupującyh spoza UE naliczony zostanie 23 % VAT, którego rozliczenie Kupujacy przeprowadzi na zasadzie odpowiednich przepisów.
11. O ile Warunki Handlowe (WH) nie zostały pomiędzy stronami uzgodnione na inne, to wszystkie zamawiane towary muszą być opłacone przez dostawą na podstawie Faktury Proforma. Zamówienia spoza terenu Polski będą realizowane tylko na podstawie Faktury Proforma.
12. W przypadku Kupujących prowadzących działalność gospodarczą – będących pośrednikami w sprzedaży towarów LUVARTE, w ramach oddzielnych ustaleń, mogą zostać określone: termin płatności – maksymalnie 30 dni oraz limit kredytowy.
13. Brak zapłaty w określonym terminie płatności lub przekroczenie limitu kredytowego skutkuje zablokowaniem zamówień, a za zwłokę w płatności naliczane będą odsetki karne w wysokości 10% w skali roku.
14. Tytuł prawny do towaru przechodzi na Kupującego w momencie wpływu należności na konto Sprzedającego.
15. Klienci końcowi indywidualni (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) dokonujący zakupu za pośrednictwem strony luvarte.com mają prawo do zwrotu towaru, dostępnego ze stanu magazynowego, w stanie niezmienionym, bez uszkodzeń, w oryginalnym opakowaniu w terminie 10 dni od wydania towaru, przy czym Klient ponosi koszt transportu towaru do i od Klienta. Prawo zwrotu nie dotyczy zamówień do produkcji oraz indywidualnie ustalanych modyfikacji towarów. W przypadku zwrotu wymagane jest pisemne (e-mail) oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( formularz zwrotu wraz z oświadczeniem dostarczony zostanie Klientowi drogą mailową). Zwrot należności ( z potrąceniem kosztu transportu do Klienta) realizowany będzie po odesłaniu towaru do c59.pl i weryfikacji jego stanu. W przypadku niezgodności ze stanem pierwotnym, ewentualne szkody będą odliczane od kwoty zwracanej Kupującemu. Przesyłki zwrotne odsyłane na koszt Sprzedającego nie będą odbierane.
16. W przypadku zamówień do produkcji oraz indywidualnych modyfikacji towaru, nie jest możliwe odstąpienie od umowy kupna i zwrot towaru. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru, będzie pobierana opłata za magazynowanie w wysokości 20% wartości towaru w skali miesiąca.
17. Dostawa do Klienta odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika działającego na zlecenie Sprzedającego lub Klienta. W drugim przypadku, reklamacje dotyczące szkód transportowych nie będą rozpatrywane, a przyjęcie przesyłki do transportu przez Przewoźnika, jednoznaczne jest z potwierdzeniem jej odbioru w dobrym stanie.
18. W przypadku transportu zleconego przez Sprzedającego, Kupujący zobligowany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy wspólnie z Przewoźnikiem ( Kurierem), wypełnić protokół szkody transportowej udostępniany przez Przewoźnika (Kuriera). Prosimy o przesłanie zdjęć uszkodzonych produktów oraz opakowania. W przypadku braku takiego protokołu, reklamacje transportowe nie będą uwzględniane.
19. W przypadku reklamacji jakościowych (nie dotyczy jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, które nie będą rozpatrywane), Kupujący zobowiązany jest dostarczyć e-mailem, dostarczony przez Sprzedającego na żądanie Klienta, Formularz Reklamacji. Po jego pisemnej akceptacji przez c59.pl, Klient odeśle reklamowany towar w oryginalnym opakowaniu do c59.pl na swój koszt, chyba że Strony ustalą inaczej. Wysyłki na koszt Sprzedającegol nie będą przyjmowane. W przypadku uzasadnionej reklamacji, koszt transportu będzie Kupującemu zwracany, a zwrot naprawionego towaru do Kupującego odbywa się na koszt Sprzedającego. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji transport w obie strony odbywa się na koszt Kupującego.
20. W przypadku uzasadnionych reklamacji, c59.pl naprawi lub wymieni wadliwy towar tak szybko jak to będzie możliwe.
21. W związku z tym, że wyroby szklane są wykonywane ręcznie, bez użycia form, różnice w wymiarach, odcieniu oraz bąbelki powietrza występujące w szkle, różnice w fakturze, odcieniu, sęki w wyrobach drewnianych, nie są podstawą do jakichkolwiek reklamacji – stanowi to specyfikę ręcznie wykonywanych wyrobów szklanych i drewnianych.
22. W kwestach nieuregulowanych OWD zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.
23. Kwestie sporne rozstrzygane będą na drodze polubownej, a jeżeli to nie przyniesie skutku przez Sąd właściwy dla siedziby c59.pl